Η Γενική συνέλευση του Συλλόγου για την ανάδειξη του Διοικητικού

Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε στην πλατεία των Αγίων Αποστόλων

στις 14/08/2015.

H ψηφοφορία διεξήχθη με υποδειγματική τάξη.

Μετά το πέρας και την καταμέτρηση των σταυρών ανακοινώθηκαν τα

αποτελέσματα τα οποία έχουν ως εξής:

Ψήφισαν 177, άκυρα 7, λευκά 0 Έλαβαν:

Δέσποινα Περράκη- Σκαμάγγη (138),

Αθανάσιος Ιωαν. Αναγνώστου (100),

Ηλίας Δημ. Νέλλας (90),

Κωνσταντίνος Δημ. Σακελλάρης (87),

Χρήστος Φ. Δημητρίου (86),

Ουρανία Χρ. Ρίζου (69) και

Μαρία συζ. Γεωργ. Αναγνώστου (27).

Αυτοί θα απαρτίσουν το επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο. .

Ως αναπληρωματικά μέλη παραμένουν οι:

Αλεξάνδρα Παναγιώτου, Γεώργιος Μαρινόπουλος και Παντελής Ρίζος .

Μετά απο τη διεξαγωγή της εσωτερικής ψηφοφορίας το νέο Διοικητικό

Συμβούλιο έχει ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δέσποινα Περράκη-Σκαμάγγη,

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χρήστος Δημητρίου

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ηλίας Νέλλας

ΤΑΜΙΑΣ: Κων/νος Δημ. Σακελλάρης

ΜΕΛΗ: Ουρανία Ρίζου, Δημόσιες Σχέσεις

Αθανάσιος Αναγνώστου, Νεολαία

Μαρία Αναγνώστου συζ. Γεωργ. Έφορος